SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  118  / W zgodzie ze strategią

 

Wspólny i zrównoważony rozwój
Euroregion Silesia 2014-2020

 
W zgodzie ze strategią

 Ostatnie lata funkcjonowania Euroregionu Silesia to, oprócz administracji funduszami Mikroprojektów, intensywna praca przy realizacji własnych projektów zgodnych z opracowaną „Strategią rozwoju Euroregionu Silesia na lata 2014-2020”. Kiedy w 1998 roku powoływano do życia Euroregion Silesia jako główny przedmiot działalności wytyczono sobie wspieranie i realizację polsko-czeskiej współpracy transgranicznej, jak również zapewnienie równomiernego rozwoju obszaru po obu stronach granicy w regionie przygranicznym polskiego Śląska (w tym Śląska opolskiego) oraz czeskiego Śląska i północnych Moraw. Realizacja takiego przedmiotu działalności i rozwój Euroregionu Silesia od czasu jego powstania do 2014 roku były jednak bardziej zależne od uwarunkowań obiektywnych, niż własnych dokumentów planistycznych.

 

Takie działania, jak uruchomienie systematycznego wsparcia finansowego dla polsko-czeskiej współpracy transgranicznej przez UE w formie odrębnych programów (Phare CBC 1999-2003, INTERREG IIIA 2004-2006, POWT 2007-2013), oddelegowanie zarządzania „funduszem małych projektów” jako nieodłącznego elementu tych programów na euroregiony, stworzenie odrębnej grupy roboczej dla euroregionów w ramach Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej na czele z Euroregionem Silesia, czy przystąpienie Polski i Czech do Unii Europejskiej i obszaru Schengen, stwarzały obiektywne uwarunkowania, które odgórnie kierunkowały działalność Euroregionu Silesia w pierwszych piętnastu latach jego istnienia.

Przy wyraźnym wsparciu ze strony wszystkich gmin i miast członkowskich udało się wspólnie stworzyć silne zaplecze personalne i techniczne w postaci sekretariatów zdolnych do przejęcia roli dystrybucji środków europejskich we współpracy i pod nadzorem instytucji regionalnych i rządowych. Od 1999 roku poprzez struktury Euroregionu Silesia skierowano do beneficjentów ponad 9 mln euro na realizację około 900 projektów współpracy transgranicznej gmin, szkół wszystkich szczebli, jednostek ratowniczych, bibliotek, muzeów, klubów sportowych, domów kultury, stowarzyszeń czy fundacji.

 

Wieża widokowa w Chałupkach na terenie Granicznych Meandrów Odry. Gmina Krzyżanowice

 

Brak dokumentów planistycznych nie był oznaką stagnacji lub niewłaściwych decyzji strategicznych. Jednak wraz z nowym okresem programowania UE nadchodzącym po 2013 roku organy Euroregionu Silesia uświadomiły sobie potrzebę planowania i podejścia strategicznego, dlatego przystąpiono do opracowania pierwszego w historii dokumentu strategiczno-planistycznego, który przedstawiałby systemowe narzędzie koordynacji i kierowania rozwojem euroregionu. Dokument ten był opracowywany przy ścisłej współpracy obu sekretariatów euroregionu, czeskiego wykonawcy z zewnątrz oraz polskiego konsultanta, wspólnego zespołu sterującego i czterech wspólnych tematycznych grup roboczych.

W ramach perspektywy finansowej UE 2007-2013 zrealizowaliśmy 9 projektów własnych. Aktualnie realizujemy już 4 projekty, w tym 2 duże i 2 mikroprojekty wpisujące się bezpośrednio w założenia strategiczne Euroregionu. Przygotowywane są już kolejne. Znaczna część naszej pracy jest również skierowana na wsparcie Gmin członkowskich w realizacji ich projektów, w tym przede wszystkich tych zgodnych z naszą wspólną wizją rozwoju pogranicza polsko-czeskiego. Województwo śląskie, jak i opolskie, oraz kraj morawsko-śląski obejmuje swoim zasięgiem wiele atrakcji przyrodniczo-kulturowych południowej Polski oraz północnych Czech. Niestety w wyniku wielu lat promocji „Śląska” zarówno po stronie polskiej jak i czeskiej, jako terenu przemysłowego, nieatrakcyjnego z punktu widzenia turystyki – promocja atrakcji turystycznych była spychana na drugi plan. W ostatnich latach „Śląsk” zyskał na znaczeniu turystycznym. Również w Euroregionie Silesia od kilku lat obserwowany jest rosnący popyt na usługi turystyczne zwłaszcza związane z aktywnym wypoczynkiem i wypoczynkiem weekendowym. Granica między naszymi krajami przestała być już przeszkodą – stała się wręcz elementem łączącym. Wszystko to stało się impulsem do stworzenia nowych projektów sieciowych w ramach Euroregionu Silesia.

 

Spotkanie grupy roboczej w ramach opracowywanej Strategii. Opava 09.10.2013 r.

 

Ważnym projektem realizowanym na terenie Euroregionu to tworzony od 2014 roku „Szlak wież i platform widokowych Euroregionu Silesia”. Szlak docelowo obejmować będzie 22 obiekty tj. wieże lub platformy, w tym udostępnienie dla odwiedzających pozostałej infrastruktury na szlaku.

Jako Partner projektu mocno zaangażowaliśmy się w duży projekt flagowy „Wspólne Dziedzictwo”, w ramach którego po opracowaniu analizy turystycznej potencjału pogranicza będziemy wspólnie tworzyć markowe produkty turystyczne, a następnie je promować. Rozwój turystyki rowerowej to kolejny ważny cel strategiczny dla gmin Euroregionu Silesia. Tworzony m.in. rowerowy „Szlak Górnej Odry – zielone ścieżki pogranicza” to znacząca dla naszego Euroregionu inwestycja. Tylko w ostatnim naborze do 2 osi priorytetowej (dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe) programu INTERREG V-A RCz-PL z terenu Euroregionu Silesia złożono 12 dużych projektów. Znaczna część dotyczy również wykorzystania turystycznego rzeki Odry. Mamy nadzieję, że większość projektów uzyska wsparcie finansowe z UE. Aktualna sytuacja związana z bezpieczeństwem na świecie powoduje, że turyści wykazują większe zainteresowanie wypoczynkiem w regionie i kraju, w którym istniejąca oferta jest uzupełniona nowymi atrakcyjnymi produktami turystycznymi wykorzystującymi dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Liczymy, iż łączenie posiadanego potencjału oraz przygotowywanie spójnych produktów turystycznych będzie zwiększać turystyczną konkurencyjność Euroregionu Silesia.

Pomimo, iż strategia obejmuje okres 2014-2020 już od początku 2018 roku rozpoczynamy pracę przy jej aktualizacji. Konieczne jest zweryfikowanie wykonanych już działań i projektów, a także podstawowych założeń strategii. Z roku na rok trendy w turystyce jak i ogólne uwarunkowania funkcjonowania takich organizacji jak Euroregiony zmieniają się i ważne jest dla nas, aby iść ramię w ramię z tymi trendami.

 

Daria Kardaczyńska
Dyrektor Sekretariatu
Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry z/s w Raciborzu
Strona polska Euroregionu Silesia

 

EUROREGION SILESIA
Stowarzyszenie Gmin Dorzecza
Górnej Odry, ul. Batorego 7,
47-400 Racibórz,
Rzeczpospolita Polska
www.euroregion-silesia.pl

Euroregion Silesia – CZ
Horní náměstí 69, 746 01 Opava
Česká republika,
www.euroregion-silesia.cz

 

Prezentacja atrakcji Szlaku Górnej Odry – zielone ścieżki pogranicza

 

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |