SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  120  / Karawana jedzie dalej…

 

Na pograniczu polsko-niemieckim:
Euroregion "Sprewa–Nysa–Bóbr (ENSB)


 
Karawana jedzie dalej…

 


Wzdłuż zachodniej granicy Polski i wschodniej Niemiec pogłębiane są przyjazne sąsiedzkie stosunki pomiędzy obu nacjami, a codzienność i warunki życia obok siebie, a praktycznie – ze sobą, realnie wspomagają działania podejmowane przez organizacje bezpośrednio zaangażowane w te integracyjne procesy. Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” w swej 25-letniej już historii zrealizował wiele nietuzinkowych projektów cementujących wzajemne zrozumienie i przyjazne odnoszenie się do siebie społeczności lokalnych po obu stronach granicy.

Władze naszego Euroregionu na czele z Panem Czesławem Fiedorowiczem, Prezesem od początku istnienia ESNB, za najistotniejsze uważają budowanie dobrych relacji międzyludzkich na tym trudnym obszarze pogranicza. Te działania od lat korzystają z konkretnego finansowego wsparcia Unii Europejskiej.

 

Aktualnie projekty realizujemy w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

 

Gubin-Guben. Most graniczny

 

FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW (FMP)

Pierwszy Mały Projekt, który zapoczątkował fenomen Funduszu Małych Projektów w Europie zrealizowany został na obszarze naszego Euroregionu w Lubsku w ramach PHARE CBC `95, kwota: 15.000 ecu tytuł projektu: „Festiwal dla niepełnosprawnych”.

FMP finansuje przedsięwzięcia realizowane przez lokalne samorządy i organizacje pozarządowe z partnerami z Niemiec. Realizacja małych projektów przyspiesza niwelowanie istniejących jeszcze zahamowań i uprzedzeń społeczności przygranicznej i prowadzi do tego, że potencjały regionu przygranicznego mogą być w pełni wykorzystywane. Przyczynia się do tego, oprócz ścisłej współpracy partnerów, duża liczba projektów oraz biorących w nich udział mieszkańców obszaru wsparcia. Podczas realizacji polsko – niemieckich przedsięwzięć nawiązywane są trwałe partnerstwa. Wspólne polsko – niemieckie działania realizowane w ramach projektów FMP przyczyniają się do budowania wzajemnego poznania i budowania zaufania pomiędzy narodami. Niezmiernie istotne jest to, że projektem objęci są – podobnie, jak w innych, mieszkańcy obszaru wsparcia, niezależnie od wieku, narodowości, płci, orientacji politycznej i religijnej, zainteresowań, stopnia wykształcenia i stanu zdrowia. Zakłada się, że działaniami podejmowanymi w ramach realizacji projektu w okresie od 01.02.2016 do 30.06.2022 objętych zostanie w sumie 25 625 osób, w tym Polaków 12 812 Polaków i 12 813 Niemców. Polska i niemiecka strona Euroregionu otrzymały z UE finansowe wsparcie w wysokości 8 200 000,00 EUR (EFRR)

 

EUREGIONET

W dobie globalizacji i technologicznych możliwości coraz lepszego komunikowania się między ludźmi do rangi najwyższej urasta wspieranie postępu w sferze gospodarczych relacji pomiędzy polskimi i niemieckimi podmiotami. Temu celowi służy projekt EuRegioNet – internacjonalizacja sieci i klastrów (NWC/SK). Partnerem wiodącym jest Business and Innovation Centre Frankfurt (Oder) GmbH (Centrum biznesu i innowacji) a pozostałymi: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion„Sprewa-Nysa-Bóbr”, Gubin, Lubuska Organizacja Pracodawców, Gorzów Wlkp. Oraz Centrum für Innovation und Technologie GmbH (Centrum Innowacji i Technologii), Forst(L.)

Głównym naszym zadaniem jest stworzenie polsko-niemieckiej informacyjnej i konsultingowej platformy wsparcia dla istniejących lub tworzących się sieci i klastrów (SK) z udziałem np. MŚP i instytucji naukowych oraz przekazanie tym sieciom informacji, wyników i ekspertyz dot. m.in. ich długoterminowych ustaleń, umocnienia się czy też sieci trangranicznych. A w tym obszarze: Rozpoczęcie polsko-niemieckiego dialogu klastrów, sieci transgranicznych oraz zbudowanie SK w odniesieniu do struktur usługowych a także wspieranie SK w projektach transgranicznych/w pozyskiwaniu środków wspierających. Ważnym kierunkiem będzie też wspieranie inteligentnej specjalizacji, strategicznej rozbudowy, umiędzynarodowienia i marketing lokalny poprzez zapoczątkowanie rozwoju polsko-niemieckich klastrów-marek. Na realizację w terminie 01.04.2017r. – 31.03.2020r. otrzymaliśmy 678 917,64 EUR (EFRR).

 

DIALOG

Celem transgranicznego projektu DIALOG jest pogłębienie wymiany intelektualnej pomiędzy instytucjami oraz organizacjami współpracy polsko-niemieckiej na pograniczu brandenbursko-lubuskim, jak również kwalifikowanie oraz uwrażliwienie i dokształcanie osób z Polski i Niemiec, zajmujących się w swoich instytucjach na co dzień współpracą i tematyką transgraniczną.

Partnerem wiodącym projektu jest Mittlere Oder e.V. Euroregion PRO EUROPA VIADRINA, zaś grono pozostałych tworzą: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion “Sprewa – Nysa – Bóbr”, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA, Euroregion Spree – Neiße Bober” e.V.

Działaniami w ramach projektu bezpośrednio objęci będą liderzy współpracy transgranicznej działający m.in. w administracji publicznej, szkołach, organizacjach pozarządowych i innych instytucjach non-profit. Pośrednio – polscy i niemieccy mieszkańcy całego obszaru wsparcia. Projekt koncentruje się na wspieraniu dalszego rozwoju i pogłębianiu współpracy partnerskiej w celu wzmacniania wzajemnego zaufania i pokonywania barier mentalnych, kulturowych oraz językowych. Projekt składa się z 3 filarów merytorycznych, w ramach których działania realizowane będą równolegle i w uzgodnieniu przez wszystkich partnerów projektu przez cały okres jego realizacji:

 

KOMUNIKACJA BEZ GRANIC:
DZIAŁANIE BEZ GRANIC
KSZTAŁCENIE + KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
OCHRONA ZDROWIA
PROMOCJA BEZ GRANIC

Projekt jest realizowany w okresie 01.03.2017– 28.02.2020 r. Euroregiony otrzymały dofinansowanie w kwocie 1.095.222,47 EUR.

 

Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych kooperacji w Euroregionie SNB

Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków ramowych do rozwoju istniejących i inicjowania nowych partnerstw dostosowanych do zróżnicowanych kooperacji prowadzonych w euroregionie za pomocą intensywnego, strategicznego doradztwa oraz dedykowanego wsparcia. Strona niemiecka naszego Euroregionu jest partnerem wiodącym.

Wspólnie podejmujemy szereg działań min.

 • Analiza dotychczasowych kontaktów transgranicznych pomiędzy instytucjami.
 • Sporządzenie prostej w obsłudze bazy danych służącej poszukiwaniu partnera.
 • Przeprowadzenie konsultacji, warsztatów, giełd partnerskich dla zainteresowanych podmiotów.
 • Realizacja szeroko pojętej promocji dla zróżnicowanej grupy odbiorców/ instytucji.
 • Przygotowanie podsumowania „Potencjały i ograniczenia transgranicznych kooperacji”.

Projekt jest realizowany w okresie 10.03.2017-28.02.2020. Kwota dofinansowania 219 679,92 EUR (EFRR).

 

Młodzież nie chce żyć tylko historią....

 

WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY

Euroregion„Sprewa-Nysa-Bóbr”od 22 lat bardzo aktywnie działa na rzecz integracji młodego pokolenia i jest Jednostką Centralną Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). Ma ona charakter zinstytucjonalizowany i jest pierwszą dwunarodową, polsko-niemiecką organizacją posiadającą osobowość prawną organizacji międzynarodowej. Zainteresowanie spotkaniami polsko-niemieckimi jest coraz większe. Co roku udaje się dofinansować coraz większą liczbę programów, a co za tym idzie doprowadzić do bezpośrednich kontaktów coraz liczniejszych grup młodych ludzi. W tym roku będzie to ok.150 programów w kraju i za granicą na wymianę szkolną i poza szkolną. Statystyka nie oddaje jednak przeżyć, doświadczeń, znajomości zebranych przez młodych Polaków i Niemców podczas wspólnych przedsięwzięć. PNWM wspiera różne formy wymiany młodzieży, bezpośrednio przyznając dofinansowanie na realizację projektów, jak i pośrednio poprzez doradztwo, pomoc merytoryczną, organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów itd.

Realizujemy także własne projekty, min.:

 • polsko-niemieckie seminaria dla animatorów wymiany,
 • konferencje dla animatorów wymian z województwa lubuskiego,
 • szkolenia i warsztaty dla wnioskodawców PNWM,
 • pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów partnerskich szkół i placówek pozaszkolnych.

 

Propozycje Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” na kolejna perspektywę finansową po roku 2020.

W wyniku wielopłaszczyznowej dyskusji z samorządami i organizacjami pozarządowymi Władze naszego Euroregionu opracowały szereg rekomendacji w związku z przygotowaniami do kolejnego okresu wsparcia. Do najistotniejszych należą:

 1. Konieczność tworzenia prawa w sposób prosty, przejrzysty, przystępny i zrozumiały dla obywateli UE.
 2. Korzystanie w kolejnej perspektywie finansowej z doświadczeń i wypracowanych dobrych praktyk z poprzednich perspektyw.
 3. Zwiększenie alokacji na EWT ze szczególnym uwzględnieniem współpracy transgranicznej.
 4. Wyłączenie EWT z polityki spójności.
 5. Włączenie do kryteriów podziału środków na poszczególne programy stopnia wykorzystania środków w poprzedniej perspektywy finansowej.
 6. Wzmocnienie roli związanej z integracją mieszkańców i administracji.
 7. Usuwanie zaszłości historycznych i niwelowanie stereotypów.
 8. Zmniejszanie dysproporcji rozwojowych w obszarach przygranicznych.
 9. Kontynuowanie funkcjonowania Funduszu Małych Projektów zgodnie z zaleceniami Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej z dnia 03.06.2016r., która „podkreśla stałe zaangażowanie Euroregionów na rzecz zniesienia przeszkód oraz poprawy współpracy na szczeblu społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie przy wykorzystywaniu funduszy dla projektów spotkań”.
 10. Wzmacnianie roli euroregionów w systemie zarządzania programami współpracy transgranicznej oraz usankcjonowanie Funduszy Małych Projektów jako nisko kapitałowych instrumentów finansowych w nowych aktach prawnych.
 11. Wprowadzenie uproszczeń na każdym etapie realizacji projektów oraz zlikwidowanie zbędnych obciążeń administracyjnych (wyłączenie EWT spod rygorów badania pod kątem pomocy publicznej). Wprowadzenie ryczałtów w możliwie jak najszerszym zakresie.
 12. Wzmocnienie działań związanych z niwelowaniem różnic międzykulturowych i nauką języka sąsiada.

Zgodnie z zapowiedzią Brukseli już w maju powinny ukazać się projekty nowych rozporządzeń.

Czy tym razem będzie łatwiej?

Czy wyciągnięto wnioski z obecnego okresu?

Wierzymy, że tak i z niecierpliwością oczekujemy na nowe akty prawne ustalające zasady naszej pracy do końca trzeciej dekady XXI wieku.

Bożena Buchowicz
Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |